Planer og høringer

Her finner du oversikt over planer som er vedtatt, og planer som evt. ligger ute på høring.

Gjeldende planer for Lavangen kommune:

 

Arkivplan for Lavangen kommune     
Avfallsplan for Lavangen kommune     
Avfallsplan for småbåthavner i Lavangen kommune     
Barnevernsplan     
Beredsskapsplan for akutt forurensing i Sør-Troms Kst 13/98   
Boligsosial handlingsplan     
Budsjett  - handlingsplan     
Delplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet   
 
Den kulturelle spaserstokken (DKSS)2012-2015 Salangen og Lavangen Kst. sak 6/12 2012-2015
Energi- og klimaplan    2009-2020
Handlingsplan mot mobbing  04.11.2011   
Helseberedskapsplan for Lavangen kommune     
Hovedplan vannforsyning Sist revidert kst 17/99   
Kompetanseutviklingplan for grunnskolen     
Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon Kst. sak 65/12 2012-2015
Kontrollutvalgets plan for selskapskontroll     

Kriseplan      
Kreftplan -  interkommunal Kst. sak 39/12 2012-2013
Kulturminneplan 2016-2020 Kst. 16/16 2016-2020
Kvalitetsplan for barnehagene i Midt-Troms Kst 17/12   
Kystsoneplan     

Museumsplan for Lavangen kommune  2009-2012
Overordnet ROS-analyse
(risiko og sårbarhetsanalyse)    

Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2011-2013 (2020)  06.10.11  K.sak 38/11  2011-2013
 - Revidert handlingsprogram 2013
 - Revidert handlingsprogram 2014
 - Revidert handlingsprogram 2015

Plan for habilitering og rehabilitering     
Plan for kompetanseutvikling PRO     
Plan for mennesker med psykiske lidelser     
Planstrategi for Lavangen kommune   
 
Interkommunal rehabiliteringsplan 2015-2018  Bardu, Målselv, Salangen og Lavangen K.sak 38/14 19.09.14   
Lønnspolitisk plan     
Regional bibliotekplan for Astafjordbibliotekene 2014-2020 - Ibestad, Gratangen, Salangen og Lavangen     
Ruspolitisk handlingsplan     
Smittevernplan     

Trafikksikkerhetsplan  Kst. 24/12 2011-2014

Trygg og tilgjengelig - handlingsplan for skadeforebygging Kst. sak 37/11 2012-2016
      
Økonomiplan