Omsorgsovertakelse av et barn

Generelt

Beskrivelse

Det offentlige overtar omsorgen for et barn når foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet. Det må være nødvendig å overta omsorgen ut fra den situasjonen barnet befinner seg i. Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Et slikt vedtak kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak. 

Kort tid etter en omsorgsovertakelse skal barnevernstjenesten kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging. Barnevernstjenesten kan foreslå hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at en framtidig tilbakeføring av barnet kan bli mulig.

Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse bringes inn for tingretten til rettslig prøving.

Det kan oppnevnes talsperson for å sikre at barnet blir hørt i saker som skal behandles av fylkesnemnda. Talspersonen skal være talerør for barnet, og skal være uavhengig av barnevernstjenesten og barnets foreldre.

Kategorier

 • Barnehage
 • Pleie-, rehabiltering og omsorg

Kriterier/Vilkår

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være 

 • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
 • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
 • at barnet blir mishandlet 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barnevernets hjemmeside
Rundskriv om barnets talsperson – kommentarer til forskrift 18. februar 2013 nr. 203 om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Regelverk

Lov

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-12 - vedtak om å overta omsorgen for et barn

Forskrift

Forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Retningslinje

Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Praktiske opplysninger

Saksbehandling

Den kommunale barnevernstjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ som normalt ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av to sakkyndige medlemmer og to lekfolk.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Gunnhild
Etternavn: Masterbakk
Tittel: leder barneverntjenesten
Telefon: 77 17 20 55
Mobil: 97572055
E-post: gunnhild.masterbakk@salangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Astafjord Barneverntjeneste
 • Beskrivelse:

  Interkommunal barneverntjenste.

  Kontordag på Tennevoll: torsdager 09-15

 • Telefon: 97572055
 • Besøksadresse: 9350 Sjøvegan
 • Åpningstid: 09-15

Andre opplysninger

Gyldig til

25.01.2024

Sist oppdatert

02.01.2017 14:34