Administrativ ledelse

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom den politiske ledelse og den øvrige administrasjon og tjenestevirksomheten. Rådmannen har ansvaret for å:

 • Lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet
 • Påse at de saker som legges fram for politisk behandling er forsvarlig utredet
 • Påse at de vedtak som fattes i de politiske fora iverksettes og følges opp.
 • Oppfølging av innbyggernes tjenestebehov, og at behovsdekning og kvalitet på kommunens tjenester måles og vurderes. Sørge for innbyggerfokus i organisasjonen
 • Informasjon om tjenesteyting utad
 • Utforming av visjoner og mål i samhandling med politisk ledelse
 • Kontakt og samhandling med ordfører og øvrige folkevalgte
 • Støtte til avdelingsledere og bygging av felles organisasjonkultur
 • Sikring av koordinering og helhetlige disposisjoner og veivalg
 • Sikring av rammer, rutiner, og retningslinjer for virksomheten
 • Ansvar for iverksetting og effektivisering av administrasjonen, personalet og organisasjonskulturen
 • Internkontroll, beredskap

Rådmannskontoret er saksforbereder og sekretariat for administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, formannskap og kommunestyre. Har også sekretariatsfunksjon for eldrerådet. Rådmannen har det administrative arbeidet for ansettelsesutvalget.

Som rådmann i Lavangen kommune ønsker jeg at vi gir best mulig tjenester til kommunens innbyggere. Ved å gi oss tilbakemelding gir du oss muligheten til forbedring. Ta en telefon eller send en e-post.

 

Erling Hanssen

Rådmann