Næringsliv

Lavangen kommune skal yte bedriftsservice for den som ønsker veiledning. Dette innebærer blant annet:

•Å være bedriftens kontaktpunkt og veiviser i kommuneforvaltningen

•Å bistå praktisk i forhold til ny- og reetableringer av næringsvirksomhet - særlig der det er behov for en samordnet innsats fra kommunens side

•Å informere om offentlige virkemidler til næringsutvikling

•Å gi faglig bistand i bedriftsutviklingsspørsmål og ved nyetableringer

•Å være adresse og mottaker av avviksmeldinger i forhold til vedtatt næringspolitikk og serviceerklæringer

•Å skape faglige og næringspolitiske møteplasser der Lavangens og regionens utviklingsoppgaver settes på dagsorden