Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen

Generelt

Beskrivelse

For å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på helsen, har visse typer virksomheter meldeplikt til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Meldingen bør inneholde en kortfattet oversikt over positive og negative miljøforhold som kan innvirke på helsen.  Disse har meldeplikt:

 • asylmottak
 • hospitser
 • campingplasser og lignende
 • undervisningslokaler og andre forsamlingslokaler
 • virksomheter som slipper ut avløpsvann
 • virksomheter som har kjøletårn og lignende innretninger
 • badeanlegg, inkludert boblebad, som er tilgjengelig for allmennheten
 • frisør- og hudpleievirksomheter

 Meldeplikten er hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 10.

Kategorier

 • Tekniske tjenester
 • Helse
 • Øvrige tjenester

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) kap. 3 - Miljørettet helsevern
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 10 - Meldeplikt og godkjenning

Forskrift

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
Forskrift om miljørettet helsevern

Praktiske opplysninger

Saksbehandling

Når du sender en melding, innebærer ikke det at kommunen fatter et vedtak. Men hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten. Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et pålegg. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Kjell Are
Etternavn: Pettersen
Tittel: Kommunelege
Telefon: 77 17 69 99
E-post: legekontoret@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Kommunelegen
 • Telefon: 77 17 69 99
 • Postadresse: Liaveien 8 9357 TENNEVOLL
 • Besøksadresse: Liaveien 8 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

27.02.2020

Sist oppdatert

11.01.2016 10:41