Helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel

Generelt

Beskrivelse

Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen. Tilbudet skal tilpasses den enkeltes behov. Retten til nødvendig helsehjelp betyr ikke at man har rett til et bestemt medikament eller en bestemt behandling, for eksempel vanedannende legemidler mot søvnproblemer. Her som utenfor fengselet er det faglige vurderinger som skal legges til grunn. Kommunen som fengselet ligger i, skal sørge for at innsatte har tilgang på

 • allmennlegetjeneste
 • legevaktordning
 • sykepleietjeneste
 • fysioterapitjeneste
 • jordmortjeneste

Tilbudet omfatter blant annet

 • helseundersøkelser
 • utarbeidelse av individuell plan
 • legemiddelassistert rehabilitering
 • tannbehandling
 • forebyggende tiltak
 • tilretteleggelse for tiden etter løslatelse

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Unntaket er omfattende tannbehandling som den innsatte må betale selv.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen har ansvar for helsetjenesten i fengsel som en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9.

Lov

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-9 - Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Forskrift

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast opphold i riket

Retningslinje

Veileder om helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Den innsatte skal så raskt som mulig etter fengsling få informasjon om helse- og omsorgstjenestetilbudet. Innsatte som ber om det, skal få tilbud om helseundersøkelse eller konsultasjon hos lege.

Klagemulighet

Fengselsinnsatte har klagerett på lik linje med den øvrige befolkning. Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

 • Navn: Kommunelegen
 • Telefon: 77 17 69 99
 • Postadresse: Liaveien 8 9357 TENNEVOLL
 • Besøksadresse: Liaveien 8 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

22.01.2021

Sist oppdatert

02.01.2017 10:21