Boligtilskudd til tilpasning

Generelt

Beskrivelse

Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Kategorier

  • Tekniske tjenester
  • Pleie-, rehabiltering og omsorg
  • Helse
  • Øvrige tjenester

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne

Kriterier/Vilkår

Det blir gjort en vurdering av dine spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi

Regelverk

Forskrift

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer

Retningslinje

Tilskudd til tilpasning av bolig

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknaden skal skrives på blankett HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen eller fra lenken under.

http://husbanken.no/

 

 

Vedlegg

Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Norunn
Etternavn: Johansen
Tittel: pleie-,rehabiliterings- og omsorgssjef
Telefon: 77 17 65 78
Mobil: 91190878
E-post: norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Ansvarlig enhet

  • Navn: Helse- og sosialetaten
  • Leder: Norunn Johansen
  • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 Tennevoll
  • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Sist oppdatert

16.11.2016 14:29