Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt

Generelt

Beskrivelse

Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. For boblebad spesielt skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne. I bassengbad skal det tas jevnlige prøver av vannkvaliteten. 

Kategorier

  • Kultur og fritid
  • Tekniske tjenester
  • Helse
  • Øvrige tjenester

Målgruppe

Eiere av badeanlegg som er tilgjengelig for allmennheten, inkludert bassengbad, badstu og boblebad

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) kap. 3 - Miljørettet helsevern

Forskrift

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Praktiske opplysninger

Saksbehandling

Hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten.

Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et tiltak.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Albert
Etternavn: Pedersen
Tittel: teknisk sjef
Telefon: 77 17 65 60
Mobil: 901 68 127
E-post: albert.pedersen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Teknisk etat
  • Leder: Albert Pedersen
  • Telefon: 77176560
  • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
  • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

24.12.2026

Sist oppdatert

16.12.2016 10:24